Wie is bouwfund?

Visie Bouwfund op duurzaamheid

De wereld staat niet stil en laat naast de vraag om duurzame productie ook de volgende ontwikkelingen zien:

  • het aantal mensen op deze wereld neemt naar verwachting binnen 50 jaar met 50% toe en dat vraagt om meer en efficiënte bodemgebruik en beslag van beschikbare ruimte; 
  • de levensstandaard neemt op veel plaatsen in de wereld ook toe en daarmee ook de vraag van veilig en schone bodem;
  • grondwater word steeds schaarser en zal efficiënt ingezet moeten worden, waarbij schoon hergebruik nodig is;   
  • op nationaal niveau komt daar nog bovenop het vinden van ruimte voor natuur, de infrastructuur en de adaptatie aan de klimaatverandering (waterberging).

Aan al deze punten wordt door Bouwfund mede invulling gegeven omdat  we een verantwoordelijkheid hebben daarin, anders lopen we tegen de consequenties van ons eigen handelen. Wat we nu doen zijn  bouwstenen voor later, een toekomstverwachting die motiveert om nu al te bouwen aan een nieuwe toekomst.

De Nederlandse bodemsector werd in de afgelopen jaren gekenmerkt door meer van het zelfde. Naast het inspelen op de markt (en haar afnemers) zijn de begrippen ‘kostprijs-verlaging’ en ‘bewezen technologie’ daarbij de belangrijkste drijfveren. De druk op de ruimte neemt echter toe.  Marktpartijen en overheden zullen in toenemende mate op de concrete uitwerking van de verschillende facetten van de complexe  ondergrond sturen, beoordelen en afrekenen. Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk tot de meest adequate oplossing te komen.  Bodemsanering zal daarbij steeds meer maatwerk worden en de sectorale aanpak zal meer gebiedsgericht (moeten) worden. Het marktmechanisme van prijs en aanbod zal in toenemende mate uitgebreid worden met aspecten  en factoren rondom concrete invulling van een bijdrage aan ‘innovatie’ en  ‘duurzaamheid’. Hierbij dienen deze aspecten door de sector niet meer als ‘bedreiging’ maar als ‘kans’ te zien die van meerwaarde tot voorwaarde zal worden.

Bouwfund signaleert dat bij dergelijke processen het principe ‘meepraten – ontwikkelen – meesturen’ beter werkt dan ‘afwachten en ervaren’ met welke ontwikkelingen en effecten de sector geconfronteerd zal worden. Belangrijk is dat de implementatie van de opgedane kennis in een gezonde verhouding gebeurt ten opzichte van het bedrijfsresultaat. Kennis over de technische haalbaarheid en de toepassing van innovaties is daarbij onontbeerlijk. Bouwfund zal hieraan een actieve bijdrage leveren. De invulling van de basisprincipes op het gebied van de opgedane kennis zal als ‘standaard’ worden gezien. In plaats van ‘nice-to-have’ zal er sprake zijn van ‘must-have’.   

Verwacht wordt dat de komende jaren veel tijd en aandacht van Bouwfund zal gaan naar het optimaliseren van technologische ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid. De rol van de bv traditionele  energiebronnen zal verder onder druk komen te staan.  Binnen de sector zal de duurzaamheid van bepaalde energiesystemen (WKO) ten opzicht van andere energievoorzieningen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan de hand van kengetallen en prestatiecijfers. De tendens ‘local for local’, waarbij de productie en consumptie van producten geografisch zo dicht mogelijk bij elkaar gehouden word, vormt een basis voor duurzaamheid. ‘Afval bestaat niet’ moet de kerngedachte binnen de bodemwereld zijn. Het ‘cradle-to-cradle’ principe dient praktische invulling binnen de sector te krijgen en Bouwfund zal hieraan bijdragen.

Bouwfund zal zich als adviseur proactief opstellen en bijdragen aan de totstandkoming en invulling van concrete ontwikkelingen, indicatoren en technieken op het gebied van duurzaam gebruik van de bodem. De pluriforme opbouw van haar opdrachtgevers en de onafhankelijkheid van deze partijen vormen hierbij essentiële bouwstenen.

Bekijk de pdf van OVTO over duurzaamheid

Ga naar de website van OVTO

 

 

 

 

: kostenbewust
: duurzaam
: transparant
: keuzevrijheid
Bouwfund BV
Verenlandweg 14
Postbus 295
7460 AG Rijssen
T 0548 54 24 91
F 0548 54 25 08
E info[at]bouwfund.nl

ontwerp: Sofito